پروژه فاز 6 شهر جدید پرند

اطلاعات پروژه با مشارکت بانک مسکن طرح اقدام ملی مسکن مکان زون 8 فاز 6 شمالی شهر جدید پرند تاریخ آغاز: ۱۳۹9 – پایان: در حال اجرا با پیشرفت 30 درصد رقم قرارداد 1,389,000,000,000 میلیارد بلوک ، واحد 4 بلوک 63 واحدی زیر بنا 49000 مترمربع پروژه 252 واحدی واقع [...]

بیشتر بخوانید

Phase 6 project of the new Parand city

Project information In partnership with Maskan Bank Plan National housing site – Maskan Mehr Place Project of 252 units in, north phase 6 of new Parand city Time Start: 2019 – End: In progress 30% Contract amount 1,389,000,000,000 Billions Block, unit 4 Blocks , 63 units Foundation 49,000 square meters [...]

بیشتر بخوانید

پروژه زون 16 شهر جدید پرند

اطلاعات پروژه با مشارکت بانک مسکن طرح ملی – مسکن مهر مکان زون 16 فاز ۵ شمالی شهر جدید پرند تاریخ آغاز: ۱۳۹۸ – پایان: در حال اجرا با پیشرفت 80 درصد رقم قرارداد 36,960,000,000 میلیارد بلوک ، واحد ۸ بلوک 6 واحدی زیربنا 3680 مترمربع پروژه 48 واحدی واقع [...]

بیشتر بخوانید

Zone 16 project of the new Parand city

Project information In partnership with Maskan Bank Plan National housing site – Maskan Mehr Place Project of 48 units in Zone 16, north phase 5 of new Parand city Time Start: 2019 – End: in progress 30% Contract amount 36,960,000,000 Billions Block, unit 8 blocks, 6 units Foundation 3680 square [...]

بیشتر بخوانید

پروژه زون 9 شهر جدید پرند

اطلاعات پروژه با مشارکت بانک مسکن طرح مسکن مهر مکان زون 9 فاز ۵ شمالی شهر جدید پرند تاریخ آغاز: 1400- پایان: در حال اجرا با پیشرفت 30 درصد رقم قرارداد 525,200,000,000 میلیارد بلوک ، واحد ۲۸ بلوک 6 واحدی زیربنا 13,427 مترمربع پروژه 168 واحدی واقع در فاز 5 [...]

بیشتر بخوانید